top of page

Indigo ihminen

all_aura_top1_edited_edited.png

Vuodesta 1995 vuoteen 2004 syntyneistä nuorista aikuisista käytetään nimitystä indigot. Näillä nuorilla aikuisilla on tyypillisesti vanhempiaan paljon voimakkaampi energiavirtaus ja aurarakenne.

He ovat syntyneet indigonvärisen auran ympäröiminä, jonka perusrakenne eroaa selkeästi lasten vanhempien ja aikaisempien sukupolvien aurarakenteesta. Indigot ovat vahvasti itseohjautuvia. 

Indigot ovat todellisia totuuden etsijöitä ja heidän on erittäin vaikea valehdella itselleen, sillä heidän kehonsa paljastaa kaiken ja lakkaa toimimasta, jos he itse tai joku muu yrittää pakottaa heitä toimimaan vastoin heidän totuuttaan.

Nuoret Indigo aikuiset ovat syntyneet karmavapaina, eikä heillä ole perinteistä sielunenergia rakennetta. Heillä on suora kommunikaatioyhteys henkienergian/intuition ja fyysisen kehon välillä ja tämä johtuu aurarakenteen peruseroista.

Indigo ihmisen määritelmä

1960-1987

hippiliikkeen pioneerit

1987-1991

indigo

energiamatriisia valmisteleva aalto

1992-1994

indigo

energiamatriisin siltauttajat

1995-2004

indigo ihmiset

Vuosien 1960-1987aikana hippiliikkeen ideologia kytkeytyy indigo-energioiden ensi-esiintymiselle ihmisten kautta maaplaneetalla.

Tällä ajanjaksolla vuosien 1987-1991 välissä syntyneillä on vanhan aikakauden aurarakenne, johon on sekoittunut pieni määrä uuden indigoauran rakennetta.

Näiden henkilöiden on usein vaikeaa rakentaa vakaata indentiteettiä, koska heitä revitään sisäisesti moneen suuntaan.

 

Lisäksi heidän suojansa heitä ympäröivään maailmaan ei ole erityisen vahva, minkä vuoksi he usein helposti omaksuvat vanhempiensa ja muiden ympärillään olevien ihmisten ihanteita ja toimintatapoja sen sijaan, että pyrkisivät täyttämään omia toiveitaan.

 

Ulospäin he saattavat vaikuttaa hyvin rauhallisilta ja tyytyväisiltä – etenkin vanhempiensa silmissä – mutta usein heiltä puuttuu päättäväisyyttä ja oma-aloitteisuutta.

 

Siksi AuraTransformaatio™-hoito saattaa auttaa heitä pääsemään tasapainoon oman energiansa kanssa, ja hyödyntämään oman henkilökohtaisen potentiaalinsa.

Vaikka ajanjaksoilla 1987–1991 ja 1992–1994 syntyneiden nuorten aikuisten aurat ja energiat eroavatkin jonkin verran toisistaan, näillä yksilöillä on harvoin tarve täydelliseen AuraTransformaatio™-hoitoon. Sen sijaan heille on hyötyä auran sopeuttamisesta tai lyhyemmästä AuraTransformaatio™-hoidosta.

1992-1994 syntyneet ovat ns. seka-auran ympäröimiä, joka koostuu suurelta osin indigoenergiasta ja, jossa on vain vähän vanhan aikakauden aurarakennetta.

Siksi heillä on vahva henkilökohtainen materialisointivoima, mutta he eivät ole täysin suojattuja, ja heiltä puuttuu kyky asettaa järkeviä rajoja itselleen ja muille.

 

Lisäksi heidän on usein vaikea löytää sisäistä tasapainoa.

He voivat esimerkiksi masentua hyvin pienestä vastoinkäymisestä, mutta jo seuraavassa hetkessä hyvin iloisina ryhtyä uuteen puuhaan aiempaa vastoinkäymistä enempää ajattelematta.

He ovat hyvin puheliaita ja ilmaisevat ajatuksensa suoraan, vaikka eivät toisaalta ole tarpeeksi kypsiä vastaanottamaan itse yhtä suoraa palautetta.

Kun näiltä aikuisilta puuttuu sisäinen tasapaino, se leviää nopeasti myös heitä päivittäin ympäröiviin ihmisiin. Tämän ulkoisen epätasapainon kanssa on usein tultava toimeen.

Vuodesta 1995 vuoteen 2004 syntyneistä nuorista aikuisista käytetään nimitystä indigot.

Näillä nuorilla aikuisilla on tyypillisesti vanhempiaan paljon voimakkaampi energiavirtaus ja aurarakenne. Ja tähän ikäryhmään kuuluvat nuoret aikuiset voivat hyötyä erittäin paljon auran sopeuttamisesta.

He ovat syntyneet indigonvärisen auran ympäröiminä, jonka perusrakenne eroaa selkeästi heidän vanhempiensa ja aikaisempien sukupolvien aurarakenteesta.

Indigo-ihmiset ovat vahvasti itseohjautuvia.

 

He peilaavat ja imitoivat ympäristöään hyvin nopeasti ja löytävät uusia toimintatapoja.

 

He ovat täydellisessä sisäisessä tasapainossa, vaikka ulkopuolisista ei aina näyttäisikään siltä ja heidän intuitionsa reagoi välittömästi, mikäli he havaitsevat jonkin olevan ympäristössään vialla.

 

Indigoihmiset eivät kunnioita ihmisiä, jotka eivät kunnioita itseään, eivätkä myöskään vanhentuneita, vakiintuneita ja autoritaarisia järjestelmiä.

 

Indigot voivat usein vaikuttaa epäsosiaalisilta ja provosoivilta, sillä he eivät tunne rajoja ja heiltä näyttää puuttuvan kunnioitus monia asioita kohtaan. Tätä esiintyy erityisesti tilanteissa, joissa tasapaino nuorten aikuisten ja heitä ympäröivien ihmisten väliltä puuttuu, ja jossa heidän läheisensä eivät tietoisesti toimi tasapainon palauttamiseksi.

 

Indigoiden toisinaan provosoiva käyttäytyminen ulkomaailmaa kohtaan ei kuitenkaan ole pahansuopuutta, vaan lähinnä merkki voimattomuudesta tilanteessa, jossa tasapaino voi kadota, mikäli ympäristö ei reagoi tilanteeseen. Tämä liittyy indigoiden kykyyn peilata ja matkia ympäristön käyttäytymistä, minkä vuoksi he nostavat esille usein liioitellusti monia epätasapainotiloja ja epäjohdonmukaisuuksia.

 

Indigot ovat todellisia totuuden etsijöitä ja heidän on erittäin vaikea valehdella itselleen, sillä heidän kehonsa paljastaa kaiken ja lakkaa toimimasta, jos he itse tai joku muu yrittää pakottaa heitä toimimaan vastoin heidän totuuttaan.

 

Vatsakipu, päänsärky ja kurkkukipu ovat tavallisia oireita indigoilla, joiden rajat ovat tavalla tai toisella ylittyneet.

 

Hyvin harvoilla aikuisilla on niin suora yhteys intuitioonsa kuin indigoilla. Tämä johtuu aurarakenteen peruseroista.

 

Indigot ovat syntyneet karmavapaina, eikä heillä ole perinteistä sielunenergia rakennetta. Indigoiden aura koostuu puhtaasti henki/intuitioenergiasta ja se on erittäin magneettinen ja suojaava.

 

Lisäksi indigoin henkienergian/intuition ja fyysisen kehon välillä on suora kommunikointiyhteys.

 

Indigoilla on syntymästään lähtien hyvin vahva itsetunto, ja he uskovat itseensä ja omiin kykyihinsä. Tämä ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta.

 

He ovat yleensä pelottomia ja uskovat voivansa huolehtia itsestään jo pienestä pitäen. Tosiasiassa he voivat olla vaaraksi itselleen, sillä he eivät vielä täysin ymmärrä fyysisen kehonsa rajoituksia, vaikka toisaalta hallitsevat henkisen potentiaalinsa täydellisesti heti syntymästään lähtien.

 

Tämä on voinut luoda ongelmia nuoren aikuisen identiteetin ja omakuvan suhteen. Perinteisen aurarakenteen omaavilta vanhemmilta ja kasvattajilta näiden hyvin suorien, nopeiden ja rehellisten yksilöiden kasvattaminen on siksi vaatinut valtavia resursseja.

 

AuraTransformaatio™-hoito voi tämän vuoksi olla indigoiden vanhemmille erittäin suureksi hyödyksi, jopa heidän aikuisiällään. Kun vanhempien aurarakenne vastaa nuorten aikuisten aurarakennetta, kohtaaminen, ohjaaminen sekä kehityksen tukeminen on paljon helpompaa. Myös omien rajojen asettaminen suhteessa näihin nuoriin aikuisiin helpottuu paljon.

bottom of page